Джаз ичюн — Кектебельге!

Bril Brothers ве Мариам Мерабова Koktebel Jazz Partyде аилевий дегерликлерни ве достлукъны мешур этеджеклер

Участник музыкального коллектива Bril Brothers Дмитрий Бриль, певица Мариам Мерабова, участники музыкального коллектива Bril Brothers Игорь Бриль и Александр Бриль (справа налево) на пресс-конференции в рамках Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму

Фестивальнинъ учюнджи ве екюнлейиджи кунюнинъ хэдлайнеры – Bril Brothers – озь программаларынынъ бир къысмыны такъдим этеджеклер. Коллективнинъ иштиракчилери тариф эткенине коре, программаны олар Игорь Бутман ве Андрей Макаревичнен берабер язувгъа азырлайлар. Бугуньки чыкъышнынъ махсус мусафири къорната башы оладжакъ – мешур музыкант ве оджа Игорь Бриль.

«Фестиваль кечирильгенине мен чокътан-чокъ къуванам. Биз ичюн бу достларнен, корюшмек ве динълейиджилернен аджайип бир шейлернен пайлашмакъ, ве, бельки, озюнъи араштырувда ярдым этмек имкяныдыр», – деп, къайд этти о.

Уйкен Бриль тариф эткенине коре, о, тахминен 20 йыл эвельси озь огъулларынынъ коллективинде шерефли мусафироларакъ иштирак этмеге арз эте эди. Ве бугунь Koktebel Jazz Party фестивалинде бу арзу керчеклешти.

«Биз мында келеджегимизни бильмей эдик, адетиндже музыкантлар 5 йылда бир кере мында булуналар. Сонъра Сергей Головня бизни учюнджи кене фестивальге къошмагъа теклиф этти. Бойле этип, фетивальнинъ реберлери ве сейирджилери бизни бегенгенлерини анъладыкъ», – деп, тариф этти Александр Бриль. Эвллери о, фестиваль мейданы боюнджа аудиогидни сеслендирди.

Бэнднинъ солисти бугунь Мариам Мерабова оладжакъ, о, Бриль къорантасынен чокътан берли таныш. Игорьни о, озь вокал сечиминине бинаен, «крёстный отец» деп, адлай – олар корюшкенде, Мариамнынъ анасы оны уйкен Брильге пианоджы оларакъ кетирген эди, амма къыз вокал сыныфына къачты ве анда онынъ огъланларынен окъуды.

«Биз чалгъы алет жанрыны кутемиз ве пропаганда этемиз, йырджыларнен исе сийрек чалышамыз. Амма Мариам ойле бир инсан ки, биз оннен бир санада кейф чатамыз», – деп, ачты сырларыны Александр Бриль.

Онынъ агъасы Дмитрий бу икяеге бойле тафсилатлар къошты: Мариамны 1990-джы сенелери оларнынъ эр кишилер коллективине дюльбер бир ярашыкъ деп, тевсие эттилер. Эм де буны теклиф эткен адам, къыз насыл йырлагъаныны бильмей эди. Йыллар кечтикче, сабыкъ курсдашлар коллектив яратып, онынъ темелине урьмет ве бир-бирлерини анълав къойдылар. Мариам Мерабова сая ки, музыканынъ къыймети – блюз ве фолк ёнелишлеринде.

«Джаз озь азатлыгъынен, чешит вазиетлернен аджайип, озюнъи бу музыкагъа ачып, оны ичинъе йиберген вакъыт,о озю сени янъы бир шейге алып келе. Doctor Jazz Party тедбиринде иштирак этювден сонъ Коктебельде булунмакъ манъа даа зияде хош келе. Экимлерге ве коронавирускъа къаршы курешкенлерге теменна. Бугуньки фестиваль – барышыкъ яратув ичюн муим вакъыттыр, о севги ве яратув багъышлай», – деп, къайд этти Мариам.

Онынъ сёзлерине коре, пандемия эм оны, эм бутюн дюньяда чокътан чокъ адамларны эвде отурып, биз насыл яшагъанымыз акъкъында тюшюнмеге, якъын адамларнен чокъча вакъыт кечирмеге ве аилевий дегерликлер муимлиги акъкъында хатырламагъа меджбур этти.

Артка