Джаз ичюн — Кектебельге!

Wild Brass Koktebel Jazz Party санасында акъикъий ярамазлыкъ яратмагъа сёз бердилер

Wild Brass Koktebel Jazz Party санасында акъикъий ярамазлыкъ яратмагъа сёз бердилер

Wild Brass командасы, адеттен тыш шекильде хип-хоп, джаз и речитатив киби ёнелишлерни берабер къошып чалгъан, бугунь санада саат 20.15 беклениле. Фестивальде ярамазлар Big Candy, Snoop, Old School, Show off, Notorious Questions, West, G Funk композицияларыны иджра этеджеклер.

Нью Йоркта пуэрторикан ве кубин чалгъыджыларнен латино чалгъан, «Грэмми» мукяфатыны къазангъан The Temptations коллективинен ишбирлик эткен, 8 йыл Амстердамда окъугъан ве чалышкъан, эм де Манхэттенде музыка мектебини битирген Одей Аль-Магутнынъ эки тромбонджысы Koktebel Jazz Party фестивалининъ санасына ильк сефер чыкъаджакълар.

«Адам 80% сувдан ибарет, 20% – музыкадан, ве такъымнынъ давулджылары бугунь санада музыкаль ярамазлыкънен огърашаджакълар, сейирджилернинъ анавы сувы къайнамасы ичюн», – деп, пайлашты планларынен Одей.

О, эм де тариф этти ки, Wild Brass серлевасынынъ гъаеси коллектив иштиракчисине Салман Абуевге кельди. Оны чешит тюрлю терджиме этмек мумкюн: «кийик осьтен джез» я да «ташкъын бакъыр», ве эки сёз де азатлыкъны ифаде эте. Брасс-секция эр бир клубта ве опен-эйрада пейда олгъан вакъыт, биринджи аккордлардан башлап бу дуйгъулар динълейиджилерни запт эте. 

«Кечкен сене мен энди Сергей Головня иле чалгъан эдим,  мында дигер сенелери де кельген эдим, Москва ве Петербургтан кельген аман-аман эписи иштиракчилерни билем. Бизим янъы иштиракчилеримизден бири – Тимур Саед-Шах – Русиеде белли МС, бундан гъайры терен ве фельсефий метинлер язгъан шаир. О, бизлернен санадан речитатив окъуйджакъ. Тимур бизим  коллективимизге меракълы шекильде къошулды», – деп, къошты Салман Абуев.

О , къайд этти ки, четэльде джаз чалгъыджыларнынъ севиеси юксекче, деп, тюшюнмек – буюк хатадыр. Бу бойле дегиль: Коктебельде кечкен джаз фестивальде корьмек мумкюн, чокъусы русиели музыкантлар дюнья севиесине уйгъун, ве «Кийик Брасс» эрифлери бугунь буны невбеттеки кере тасдыкълар.

Артка