Джаз ичюн — Кектебельге!

Джаз пионерлерининъ излеринен: Игорь Скляр ве Jazz Classic Community коллективи

Джаз пионерлерининъ излеринен: Игорь Скляр ве Jazz Classic Community коллективи

Игорь Скляр, Jazz Classic Community коллективининъ матбуат-конференциясыны ачкъан вакъыт, бильдирди ки, девирлер денъише, оларнен берабер артистлер ве джаз озю денъише.

«Тек дели денъишмей. Бизим чыкъыш программамыз ойле тизильген ки, биз тек 30–60-джы сенелер девирини ве услюбини сечтик, бу –свинг инкишафы, бибопкъа кечюв девири. Бир композициядан гъайры, совет эсерлерине бизим программамызда ер ёкъ», – деп, тариф этти актёр ве чалгъыджы огдеки чыкъыш акъкъында.

Чалгъыджылар эм де 30-джы сенелерден On The Sunny Side Of The Street (JimmyMcHugh, Dorothy Fields) йырыны иджра этеджеклер, даа «Старый рояль» – Марк Минковнынъ йыры, метинни Дмитрий Иванов язды, ве, бельки, «Дорогие москвичи» олур (музыкасыны Иcаак Дунаевский, сёзлерини Владимир Масс  ве Михаил Червинский яздылар). Акъшам девамында Jazz Classic Community эм де Джимми Макхьюнынъ эсерлеринден бирини иджра этеджек.

«Джаз коллективлерде бир кимсе «пулеметлар алтында» ишбирлик алып бармай. Джаз – бу, багъышланъыз, тек севги иле, ве къаршылыкълы дуйгъулар, иштиракчилер арасында синергия олмаса, оны иджра этмек мумкюн дегиль. Мен коллективнен чалышмакъны бегенем, хусусан Коктебельнинъ денъизи ве табиаты муитинде», – деп, къайд этти Скляр.

Динълейджилернен корюшув форматы исе башкъадже, стандарттан тыш олмасы мумкюн: артист ичюн санада булунувнынъ алышыкълы шекили – антреприза ве иджадий корюшувлер.

«Мен ичюн джазда муэллифлернниъ тесадюфий ве оларнынъ аятынен багълы, белли олмагъан хусусиетлерини къыдырып тапмакъ меракълыджа. Ве бугунь санадан бойле шейлер янгъырайджакъ. Бизде бойле къысымлар оладжакъ, амма эписи бир чокъча музыка иле къувандырармыз», – деп, пайлашты актёр.

Коллектив иштиракчилери, оларны джаз ве бу ёнелишке севги бирлештирди, деген фикирни ифаде этип, онъа къолтуттылар словами.

Белли актёр иле ишбирлик насыл башлагъаны акъта тариф этерек, коллективнинъ иштиракчиси Екатерина Мельникова къайд этти ки, Игорь Скляр чокътан берли тизильген трионынъ репетициясыны кирди, ве бир къач корюшувден сонъ, онынъ теркибинде къалды.

«Мен джаздан бир шейлерни косьтермеге риджа эттим, теэссюратландым, эзберледим, ве мына энди биз Сергей Головня иле чаламыз», – деп, шакъанен къайд этти Скляр.

Игорь Скляр ве Jazz Classic Community коллективи санагъа бугунь акъшам, докъуз ярымда чыкъаджакълар.

Артка