Джаз ичюн — Кектебельге!

Кефе корьфезининъ корюниши Koktebel Jazz Party мусафирлери ичюн денъише

Феодосийский залив преображается для гостей Koktebel Jazz Party

Кефе корьфезинде 17 мескен ер Koktebel Jazz Party джаз тедбирнинъ куньлери ве умумен яз мевсиминде озюне айрыджа джельп эткен нокъталаргъа чевирилелер, деп, тариф этти матбуат-конференцияда Кефе мемуриетининъ ёлбашчысы Сергей Бовтуненко. О, тешкилятчыларны фестивальнинъ 18-йыллыгъынен хайырлады.

«Бу буюк бир муддеттир. Вакъиа энди чокътан бутюн Къырым ичюн тимсаль ташыгъан тедбир олды. О, аджайип музыка динълемек ве бунен бирге бизим дюльбер регионымызнен таныш олмакъ макъсадынен кельген эписи первасыз къалмагъан адамларны джельп эте», – деп, тевсир этти Бовтуненко.

Онынъ сёзлерине коре, 2020 сене фестиваль кечирилюви, бутюн мемлекетте ве Къырымда юксек азырлыкъ низамы девамлы олгъаны себебинден, керчектен де телюкели эди. Амма июльнинъ 1-ден къатнав башланды: ялы кенарында ерлернинъ аман-аман 100% бронь этильди.

«Кельгенлер мында эр шейни бегенсинлер ве фестивальге къайтмагъа истесинлер, деп, тырышамыз. Биринджи музыкаль акъшам, августнынъ 21 куню, мен Петр Востоков ансамблининъ чыкъышыны пек бегендим, алып барыджынынъ ачыкъ юреклиги ве онынъ этрафындаки муит бир аньде сейирджилерни къыздырды! Тамам бу ернинъ, пляжнынъ ве санадан кельген музыка далгъаларынынъ  муити эр вакъыт тесир эте», – деп, пайлашты Кефе ёлбашчысы.

Артка