Джаз ичюн — Кектебельге!

Дмитрий Киселев Koktebel Jazz Party иштиракчилерини селямлады 

Дмитрий Киселев поприветствовал участников Koktebel Jazz Party

Бу сене фестивальни тешкиль этмек агъырджа олды, амма джаз авескярларынынъ къолтутувынен Koktebel Jazz Partyнинъ 18-джи мевсими эр кес оны корьмеге ве динълемеге алышкъан киби япып олдыкъ, деп, бильдирди музыкаль программа ачылувында Koktebel Jazz Partyнинъ темельджиси, «Россия сегодня» халкъара информацион агентликнинъ генераль  мудири Дмитрий Киселев. 

«Сейирджилеримиз коронавируснен багълы эписи хавфсызлыкъ чарелерини риает этеджегине ишанып, бу месафе къалдырылувы, маскалар къулланувы, эллер дезинфекция этилюви, биз кене де Коктебельнинъ энъ буюк  фестивалинде корюшемиз», – деди о, санадан.  

Онынъ сёзлерине коре, фестиваль бу сефер де «Ышыкъ сурьаты иде джаз» программанынъ энъ гузель аньанелери иле халкъара статусыны тасдыкълай Бу вакъиа Лос-Анджелес иле телекопюр форматында кечеджек. Сейирджилер фестивальни кечкен сене ачкъан Dave Yaden Band коллективини джанлы эфирде кореджеклер. 

«Бу аджайип америкалылар бизим эки роялимизден бирини аякъларынен чалгъаны акъылынъыздамы?» – деп, сорады Дмитрий Киселев, ве зал алгъышлав сеслеринен ве эльчырпмаларнен джевапланды.  

«Бу халкъара тедбир бугунь чагъына еткенини къайд эте. Меним фикиримдже, Къырым халкъара ольчев, медений статус эльде эткенинде ве 2014 сенеси янъы нефес алып башлагъанында, бизим фестивалимизнинъ иссеси де бар. Умют этем ки, келеджек сене четэльден учакълар учаджакъ ве биз кене де севимли коллективлеримизни корермиз», – деп, къошты фестивальнинъ тесисчиси. 

Къырым Джумхуриетининъ ёлбашчысы Сергей Аксенов Koktebel Jazz Party программасы тойгъун олмасыны ве тешкилятчыларнынъ котеренки рухуны къайд этти. 

«Мында кельмеге ынтылгъан халкъара дипломатия ве артистлернинъ къолтутувынен, биз огге илерилеймиз. Эминим, фестиваль тек мусбет дуйгъулар яратар. Сиз, джаз иле яшагъан белли артистлерни корерсиз», – деди Аксенов.

Артка