Джаз ичюн — Кектебельге!

Фестивальнинъ тешкилятчылары тариф эттилер, Koktebel Jazz Party 2020 ненен фаркъланаджакъ

Фестивальнинъ тешкилятчылары тариф эттилер, Koktebel Jazz Party 2020 ненен фаркъланаджакъ

Koktebel Jazz Party 2020 джаз фестивали адетиндже олгъаны киби, о къадар микъязлы олмайджакъ, амма санитар хавфсызлыкънынъ эписи чарелери риает этилювинен кечеджек, деп, тариф этти фестивальнинъ темельджиси, "Россия сегодня" халкъара информацион агентликнинъ генераль мудири Дмитрий Киселев.

"Биз отургъан ерлернинъ сайысыны эксильттик, бинъ ерине - 600. Таныш олмагъан адамлар арасында бир бош ер къалдырмагъа тевсие этиле, аилелер берабер отура билелер. Журналистлер ве тешкилятчылар мусафирлерге санитар-эпидемиологик хавфсызлыкъ боюнджа нумюне косьтерип, маскаларны бурун тюбюнде дегиль де, бурун устюнден кийерлер, деп, умют этемиз", - деп, къайд этти о.

Амма бу сене четэль коллективлери келип, иштирак этмеселер биле, фестиваль мусафирлерини бахшыш беклей - бу Лос-Анджелестен Dave Yaden Band такъымы иле телекопюр.

2020 сене фестивалининъ даа бир кешфикъаты - Пётр Востоковнынъ ансамбли янъы программанен чыкъышта булунувы оладжакъ.

"О, эски музыканы янъы форматта такъдим этмеге севе, ве бу сефер мытлакъа сейирджилерни айретте къалдырар", - деп, тариф этти фестивальнинъ арт-мудири, JAZZ 89.1 FM радиосынынъ программ мудири Михаил Иконников.

Ве, эр вакъыт олгъаны киби, кейфиетли давушкъа буюк ер айырыладжакъ.

"Коктебель мен ичюн айры бир ердир, мында эр сефер эр шей янъыджа кече. Бутюн дюньядан джазменлерни топламакъ пек къыйын дегиль. Сеслендирмек исе - бу башкъа. Фестиваль сеснинъ уникаль кейфиетинен айырыла. Мен ичюн музыкада сынъырлар ёкъ, ве джаз стилистикасы боюнджа - бу муэллиф йырыдыр. Амма гонъюль йырлагъанда, оны токътатмакънынъ чареси ёкъ", - деп, къайд этти Koktebel Jazz Party фестивалининъ арт-мудири Сергей Головня.

Дмитрий Киселёв хабер эткени киби, фестиваль адетиндже бир къач вазифе беджере - бу экологик, маариф ве хайрие вазифелери. Эвеллери билетлер сатылувындан къазанылгъан паралар ерли мектеп азбарыны абаданлаштырмагъа, сыныфлар ичюн электрон тахталарны ве техника сатын алмагъа ярдым этти. Бу сене паралар янгъан ерли клубнынъ реконструкциясына ёлланаджакъ. Анда балалар ичюн тегереклер, сакинлер ичюн динълевлер ве топлашувлар кече.

Бундан гъайры эр йыллыкъ экологик акция девам эттириледжек: Koktebel Jazz Party фестивалининъ мусафирлери ве волонтёрлары чёплюкни джыйыштырып, пляжны темиздже этмеге тырышаджакълар.

"Бизим тедбиримиз - бойле бир "чёплюк обасында гуль чичегидир": биз Къырымнынъ бу парчасыны эр йыл дюльбердже этмеге тырышамыз. Ве мен беллесем, биз йыллардже эм ерли сакинлерни, эм де раатлангъан адамларны раатсызлагъан меселелерге дикъкъатны джельп этип оламыз", - деди Киселёв.

Артка