Джаз ичюн — Кектебельге!

Лариса Долина ковидтен сонъки джаз акъкъында

Лариса Долина ковидтен сонъки джаз акъкъында

Русиенинъ халкъ артисти ве "Овация" адлы мукяфатнынъ учь дефа саиби Koktebel Jazz Party фестивалининъ биринджи акъшамы огюндеки кейф акъкъында матбуат-конференцияда тариф этти.

"Биз бугунь репетиция эткенде, мен анъладым, биз музыка иле огърашмагъан буюк муддет ич те олмагъан киби. Эр шей бир анъде хатырланды, йырланды ве чалгъыджыларнынъ юксек севиесинде чалынды", деди Лариса Долина.

О итираф этти ки, Хибла Герзмава артындан бутюн дюньяны мемнюнлик иле айлана. Озь невбетинде онынъ артындан Яков Окунь сеяхат эте - чалгъыджылар бир-бирине ильхам берелер.

"Пляждаки адамлар манъа ич те кедер этмей, чюнки олар фестивальнинъ потенциаль сейирджилери. Олар, кунеште раатланып, бизим репетициямызны динъледилер. Классик олмагъан сана Къара денъиз ялысында Коктебельде фестиваль муитининъ къысмыдыр», -деп, къайд этти йырджы. 

Йырджынынъ фикириндже, джазда энъ агъыр шей - арткъач бир шейлерни йырламамакъ, къарардан арткъач олмамазлыгъы, иджра этюв медениетини сакъламакъ. Оны, оджа оларакъ, земаневий студентлер арасында джаз авескярлары пек чокъ олмасы къувандыра.

Koktebel Jazz Party санасында чыкъышта булунмакъ танылгъан джаз иджраджысында, коронавирус себебинден концертлер олмагъан девирден сонъ, айры мемнюнлик догъура.

"Шимди раатланмагъа вакъыт айырмагъа озюме рухсет берип оламайым, эр куннинъ эр бир дакъкъасы саювлы. Ярын саба мен Москвагъа учам, анда концертим бар. Ве чыкъышлар, язувлар, съёмкалар башлангъанындан озюми бахтлы саям. Сентябрь айындаки юбилейге мен эр кес ичюн музыкаль бахшыш азырлайым", - деп, екюн чекти Долина.

Артка