Джаз ичюн — Кектебельге!

Doctor Jazz Party адлы онлайн-марафон: бу насыл кечти

Doctor Jazz Party адлы онлайн-марафон: бу насыл кечти

Халкъара джаз куню тиббий хадимлерге къолтутмакъ макъсадынен кечирильген Doctor Jazz Party хайрие марафоны Русиеде карантин девиринде энъ парлакъ медений вакъиа олды. Тедбир дюньянынъ энъ яхшы музыкантларыны ве белли экимлерни бирлештирди, олар эр кезни короновирус хавфлыгъы огюнде бирдемликке чагъырдылар. Бу насыл олгъаны акъкъында, - РИА Новости агентлигининъ малюматы.

Энъ яхшылардан яхшылары

Марафон еди саат девам этти. Бу вакъыт сейирджилер санки дигер телевизон фезагъа далдылар – анда тек кейфиетли музыка янгъырады, ич бир реклама олмады, бир кимсе бир шей сатмады, эр кес бир-бирине тек ярдым этти ве эйилик тиледилер.  

Doctor Jazz Party озюни бирден танытты: Русиеде бир кимсе джаз иле бирлештирип, бу къадар адамны берабер топлап оламагъан эди. Эфир якъын 1,7 миллион сейирджини топлады, ве оларнынъ сайысы эп арта.

Марафонда бутюн дюньядан 30-гъа якъын коллектив чыкъышта булунды — бу Русие, АКъШ, Къытай, Италия, Хиндистан, Япония, Эрменистан ве дигер мемлекетлернинъ векиллети олды. Чокъусы четэль музыкантлары энди русиели сейирджилерге яхшы танышлар — чешит сенелери олар Koktebel Jazz Party фестивалине кельген эдилер, ве бу тедбирден оларда хош теэссюратлар къалды.

Даветнаме эльде эткен эписи четэль мусафирлери разы олгъанлары тимсаль ташый, эм де оларнынъ чыкъышлары бутюнлей бедава олды.

Русиеде чалышкъан экимлерге дуйгъулы мураджаатны Къытай чалгъыджылары язып ёлладылар.

"Селям алейкум, азиз рус экимлери ве эмширелери! Биз — Къытайдан Джасмин ве онынъ джазменлери. Биз билемиз ки, сиз акъикъий къараманларсынъыз, сиз дешетли COVID-19 хасталыгъынен курешесиз, биз сизге тек яхшылыкъ тилеймиз. Озюнъизге мукъайт олунъыз!" — деди Jasmine and Her Jazz Men коллективинде чалгъан Джасмин озь видеомураджаатында. Бу сёзлер мегаполиснинъ энъ юксек биналарындан бирининъ дамы устюнде язылгъан эди.

Doctor Jazz Party адлы онлайн-марафон: бу насыл кечти

Марафоннынъ даа бир иштиракчиси, япон Tachibana Quintetининъ пианоджысы Марта Като, шимди эвинден сийрек чыкъкъаныны къайд этти, ве эр кезни хасфсызлыкъ чарелерини риет этмеге чагъырды. «Эр кес сагъ-селямет олур, сагълыгъыны сакълап къалыр, деп, умют этем», — деди о.

Эвеллери Коктебельде чыкъышта булунгъан Къытай боразанджысы Ли Сяочуань исе, шимди чалгъыджылар ичюн агъыр девир, деди, амма эпимиз короновирусны енъермиз, деген умютини сеслендирди. "Ве биз музыкамызны джанлы чала билермиз", — деди музыкант ria.ru сайтында джанлы эфирде.

Koktebel Jazz Party акъкъында озь теэссюратларынен марафоннынъ даа бир иштиракчиси, "Грэмми" мукяфатыны дефаларджа къазангъан боразанджы Рэнди Брекер пайлашты.

Doctor Jazz Party адлы онлайн-марафон: бу насыл кечти

"Коктебельде пек яхшы эди, анда аджайип ялы кенары ве денъиз", — деди боразанджы.

О, эр кезге сагълыкъ тиледи ве: «Мен сизни бегенем, сизге кельмеге пек севем», - деп, къошты.

Итальян Маттео Ризи исе, энъ рагъбетли земаневий рок-н-ролльщиклерден бири, Коктебельде олмадым, деп, итираф этти, амма кельмеге пек истер эдим, деди. "Шимди музыка юзюмизде тебессюм сакъламагъа имкян бере. Умуют этем ки, сиз эр шейни бегенерсиз ве биз тезден Русиеде корюшермиз", — деди артист.

Doctor Jazz Party адлы онлайн-марафон: бу насыл кечти

Марафон дюньянынъ эписи кошелерини къаплап алды, Хиндистан чалгъыджыларынынъ дестек сёзлери де янгъырады. The Rajeev Raja Combine такъымындан джазмен Раджа Раджев музыканы "улу шифаджы" деп, адлады. "Ве биз севгимиз ве музыкамыз иле пайлашмакъ ичюн мындамыз", — деди Раджев.

Русиели йылдызлар да марафонда фааль иштирак эттилер. Тедбирни Лариса Долина ачты — онынъ "What a wonderful world" композициясы янгъырады ве о, эр кезге джаз везининде яшамагъа, тек яхшы музыканы динълемеге тиледи ве о вакъыт "эр шей джаз олур", деди.

Экранлар вастасынен динълейиджилерге ве экимлерге озь севгисини Guru Groove Foundation такъымынынъ вокалджысы Татьяна Шаманина еткизмеге тырышты.

Doctor Jazz Party адлы онлайн-марафон: бу насыл кечти

"Шимди бойле тедбир (онлайн-марафон Doctor Jazz Party. — муаррир) олаяткъаны, эминим, бойле къонушув бизлерге энъ агъыр вакъытта ярдым этер. Чюнки рух пек кучьлюдир, ве оны бир кимсе ве бир шей бойсундырып олмаз. Эр кезге теменна этем, бойле буюк эйи иш эткенинъиз ичюн", — деди Шаманина.

Пианоджы Даниил Крамер бильдиргени киби, "не олса олсун, яшайыш девам эте ве эр вакъыт девам этеджек", марафон исе — бу "сейирджилерге къолтутмакъ ве оларгъа шу кейфни, чалгъыджылар иджра эткен заман ис эткен дуйгъуларны еткизмек имкяныдыр".

Doctor Jazz Party адлы онлайн-марафон: бу насыл кечти

Doctor Jazz Partyде эм де хош сюрпризлер олды: саксофонджы ве Koktebel Jazz Party фестивалининъ арт-мудири Сергей Головня, дудакъ гармонини чалгъан Максим Некрасовнен Москва ве Санкт-Петербург шеэрлерини багълагъан видеокопюр шекилинде чалдылар. Композицияны олар бизим девиримизнинъ акъикъий къараманларына — экимлерге багъышладылар.

Музыка джеэттен тиббийджилерни ве карантинде отургъан эр кезни Игорь Бутманнынъ квартети, Мариам Мерабова, Петр Востоковнынъ ансамбли, Виталий Головнёвнинъ квинтети, Юлия Чичерина ве дигерлер дестекледилер.

Суперкъараманлар огдеки сыраларда

Марафоннынъ энъ муим иштиракчилери – бу экимлер олды, оларнынъ чокъусы джаз авескярлары экен. Озь дуйгъулы видеомураджаатларынен олар, бутюн мемлекетте зенаатдашларымызгъа къолтутунъыз, деп,  фикир юрсетмеге, къуванмагъа я да козьяшларны сильмеге меджбур эттилер.

Москва шеэри сагълыкъсакълав департаментининъ баш мутехассысы  Сергей Морозов Doctor Jazz Party онлайн-марафонынынъ тешкилятчыларына ве зенаатдашларына "инсаниет къорчаланувына къошкъан исселери ичюн» тешеккюрлер бильдирди.

“Бугунь бутюн алем турбулент вазиетте булуна. Шимдики пандемия эр кезге тесир эте, амма, эльбетте, экимлер пек буюк стресске огърадылар. Атта мутехассыс рухтан тюшювлер ола. Инсанларгъа пек къыйын, олар гедже-куньдюз чалышалар. Ярдым эткенинъиз ичюн сагъ олунъыз, керчектен де, огдеки сыраларда чалышкъан эписи экимлерге дуйгъу джеэттен дестек пек керек”, — деди Морозов.

Марафон "бизим темелий къыйметлеримизни" сакълап къалгъаны акъкъында, ве "биз эпимиз гъалип чыкъаджагъымыз" акъкъында штаттан тыш баш уролог-эким, А. И. Евдокимов адына МГМСУ университетинде урология кафедрасынынъ мудири Дмитрий Пушкарь бильдирди.

"Марафон бизим темелий къыйметлеримизни сакълап къала — берабер топланып, музыка динълеймиз, къонушамыз. Бугунь мына бойле: биз экран ярдымынен къонушамыз. Эминим, булар эписи кечер ве ойле кунь келир ки, марафон биз алышкъан киби кечирилер, — биз ичюн энъ муим марафон, ян-янаша, омуз-омузгъа чапкъанымызда. Ве мен эминим, биз гъалип чыкъармыз. Чокъ сагъ олунъыз!" — деди Дмитрий Пушкарь.

О, бу марафон "бизлер эпимиз ичюн, эписи экимлер ичюн пек муим», деп, къошты. 

Москванынъ штаттан тыш баш психиатр-нарколог экими Евгений Брюн къайд этти ки, экимлер акъикъий инсаниетликни къуртаралар, «бу Голливуд дегиль», штаттан тыш баш бала эндокринолог экими, Морозовская ДГКБ  хастаханесининъ баш экими Елена Петряйкина исе джазны "маниалар енъилюви, буюк беля земининде тебессюм ве биз гъалип чыкъмамызда эминлик», — деп, адлады.

"Тешкилятчыларгъа ве эписи къарашлы адамларгъа бойле аджайип гъае ичюн тешеккюр бильдирмеге истейим. Бизим саде олмагъан девиримизде даимий къыймели шейлер олгъаны акъта тюшюнмек имкяны бар. <…> Джаз — бу тамам маниалар енъилюви, бу буюк беля земининде тебессюм ве биз гъалип чыкъмамызда эминликтир", — деп, бильдирди Петряйкина.

О, къошты ки, экимлер "бизге кельген беля ёкъ этильмеси ичюн, эм де бизим кичик хасталарымыз ве биз ичюн биринджи невбетте тургъан шей – балаларнынъ сагълыгъы — бизге мураджаат эткенлер ичюн эписи тиббий муэссиселернинъ эсас вазифеси олып къалмасы ичюн тырышаджакълар".

Коронавирус себебинден бизим ватанымыз шимди хаста, амма биз эпимиз оны, агъыр алда олгъан ананы севген киби, даа зияде севемиз, деген сёзлер янгъырады. Сагълыкъсакълав везирлигининъ баш штаттан тыш онколог экими Андрей Каприн бильдирди ки, рус халкъы коронавирусны енъмек керек, дженкте гъалебе къазангъан киби.

"Мен эр вакъыт айтам: деделеримиз енъди, бабаларымыз енъди, биз де енъмеге меджбурмыз! Эр кезге мувафакъиетлер ве сагълыкъ", — деди о.

Зенаатдашларына Русие сагълыкъсакълав везирлигининъ "Дмитрий Рогачев адына НМИЦ" адлы федераль девлет бюджет муэссисенинъ президенти Александр Румянцев, Вишневский адына миллий тиббий тедкъикъий хирургия меркезининъ мудири, Русие сагълыкъсакълав везирлигининъ баш штаттан тыш хирург экими Амиран Ревишвили, Русиенинъ меркезий бала клиник хастаханесининъ баш экими вазифесини эда эткен Галина Глухова ве чокъусы дигерлер къолтутув сёзлерини сеслендирдилер.

Микъяс ве буюклик

Чокъ саат девам эткен музыкаль эстафетаны аджайип тандем алып барды: Koktebel Jazz Party фестивалининъ арт-мудири Михаил Иконников ве телевизион алыпбарыджы Ольга Скабеева.

Олар фааль суретте ве бунен берабер сыджакъ муитте эфирнинъ модераторлары олдылар, музыкантларнен онлайн шекильде къонуштылар, джаз акъкъында ве Коктебельдеки фестиваль акъкъында меракълы икяелер тариф эттилер. Эм де марафон девамында, Русиенинъ премьер-везири Михаил Мишустин коронавируснен хасталангъаны акъкъында белли олды, алыпбарыджылар бу акъта бирден хабер эттилер. 

Doctor Jazz Party онлайн-марафоны "Россия сегодня" халкъара информацион агентлиги тарафындан кечирильди, оларгъа Русиеде догъру инвестициялар фонды (РФПИ) къолтутты. Тешкилятчылар – бу «Россия сегодня» халкъара информацион агентлиги, «Красный квадрат» адлы медиагруппа ве Koktebel Jazz Party адлы халкъара джаз фестивали олды. Оларгъа COVID-19 коронавирускъа къаршы куреш боюнджа Альянс дестек косьтерди.
Марафон кечирилювининъ тешеббюсчиси, журналист, «Россия сегодня» халкъара информацион агентлигининъ генераль мудири Дмитрий Киселев бильдирди ки, бизим мемлекетимиз бутюн дюньянен бераберликте короновирускъа къаршы куреш алып бара. "Халкъара джаз куню, Doctor Jazz Party марафоны иле биз русиели хастаханелерге ве тиббийджилерге – шимди пандемиянен курешювнинъ биринджи сыраларында олгъанларгъа къалтутамыз, — деди Дмитрий Киселев. — Эвде къалынъыз, джаз динъленъиз ве экимлерге ярдым этинъиз".

"Россия сегодня" халкъара информацион агентлиги марафон ичюн буюк етекчи информацион мейданларны бирлештирип олды.

Doctor Jazz Party хайрие онлайн-марафонынынъ шериклери арасында "Россия 24" ве "Россия Культура" телеканаллары, "Москва 24" телеканалынынъ The city лейхасы, Вести.Ru информацион каналы, "Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM радиостанциялары, "Яндекс" араштырув системасы ве интернет-порталы, мывместе2020.рф адлы бутюнрусие къаршылыкълы ярдым акциясы, "Национальные приоритеты" адлы мухтар тиджарий сайылмагъан тешкилят, стопкоронавирус.рф сайты, Sputnik радиосы.

Марафоннынъ яйынлавы ria.ru ве Koktebel Jazz Party фестивалининъ   сайтларында ве "ВКонтакте" ичтимаий агъындаки аккаунтларда, эм де стопкоронавирус.рф сайтында алып барылды. Марафоннынъ ресмий хештеги — #МыВместе.

Хайрие онлайн-марафоны девамында садакъа паралар къабул этильди — малие, COVID-19 коронавирус даркъалувына къаршы куреш шараитинде, Русие хастаханелерине къолтутмакъ ичюн масраф этиледжек.
Марафоннынъ операторы «Живой» адлы хайрие, буюклерге ярдым фонды олды.

Koktebel Jazz Party 2003 сене Коктебель джазынынъ темель къоювджысы — журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси киби пейда олды. Кичик Къырым кою дюньяджа белли джаз тедбирлери джедвелине кирген фестивальге ад берди. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), озь инновацион техник чалувнен белли олгъан американ бас-гитараджы ве контрабасчы Стэнли Кларк, ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), уникаль саксофонджы Роберт Анчиполовский (Исраиль), Гейдельбергтен De-Phazz адлы алман группасы зиярет эттилер. KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды.
2014 сенеден берли Koktebel Jazz Party Русие Федерацияциясы медениет везирлигининъ къотутувынен кечириле.
Русиеде догъру инвестициялар фонды (РФПИ) 2011 сенеси тесис этильди. Шериклеринен бераберликте РФПИ 80-ден зияде лейха амельге кечирди, оларнынъ умумий колеми 1,8 трлн рубледен зияде, олар Русие Федерациясынынъ 95% регионыны къаплап ала.
РФПИ COVID-19 хасталыгъына къаршы фааль иш алып бара: EMG экспресс-диагностикасы боюнджа Русие-Япония системасынынъ истисалы тизильди, о максималь дереджеде догъру нетидже косьтере (99,9%), тестлернинъ тезлиги де буюк (30 дакъкъагъадже), «Химрар» ширкетлер группасы иле бераберликте «Фавипиравир» деген вирускъа къаршы илядж истисалы яратыла. РФПИ коронавирускъа къаршы Альянс яратылувынынъ тешеббюсчилеринден бири олды. Бу Альянскъа даа Российский союз промышленников и предпринимателей адлы бирлешме (РСПП), Яндекс, Mail.ru Group ве «Россия сегодня» халкъара информацион агентлиги кирди.
"Живой" адлы хайрие, буюклерге ярдым фонды 2010 сенеси тесис этильген эди. Фонд, аджеле тедавийлевде ве реабилитацияда мухтадж18 яшындан 60 яшкъадже агъыр хаста адамларгъа ярдым эте. 2017 сенеден берли фонд эм де Русие хастаханелерине ве ичтимаий муэссиселерге ярдым этюв ёнелишинде чалыша. Коронавирус пандемиясы себебинден фонд Русие регионларындаки хастахенелерде чалышкъан экимлерге шахсий къорчалав васталарыны сатын алмакъ ве ёлламакъ боюнджа лейха башланувы акъкъында къарар алды.

Артка