Джаз ичюн — Кектебельге!

Шериклер ве информацион шериклер

Шериклер ве информацион шериклер

Дестеклейиджилер:

Шериклер ве информацион шериклер

Русиеде догъру инвестициялар фонды (РФПИ) 
Русиеде догъру инвестициялар фонды (РФПИ) 2011 сенеси тесис этильди. Шериклеринен бераберликте РФПИ 80-ден зияде лейха амельге кечирди, оларнынъ умумий колеми 1,8 трлн рубледен зияде, олар Русие Федерациясынынъ 95% регионыны къаплап ала. РФПИ, 18 мемлекеттен етекчи халкъара инвесторларнен бераберликте, стратегик ортакълыкълар яратты. Оларнынъ умумий колеми 40 млрд долларны тешкиль этти. РФПИ COVID-19 хасталыгъына къаршы фааль иш алып бара: EMG экспресс-диагностикасы боюнджа Русие-Япония системасынынъ истисалы тизильди, о максималь дереджеде догъру нетидже косьтере (99,9%), тестлернинъ тезлиги де буюк (30 дакъкъагъадже), «Химрар» ширкетлер группасы иле бераберликте «Фавипиравир» деген вирускъа къаршы илядж истисалы яратыла. РФПИ ве «Медскан» девлет тешкиляты ортакълыгъында ве G42 ширкетинен берабер Бирлешкен Арап эмирликлеринде диагностика ве пневмония хасталыгъы бельгиленюви лейхасы башланды. Олар ИИ технологиясыны къулланалар. РФПИ коронавирускъа къаршы Альянс яратылувынынъ тешеббюсчилеринден бири олды. Бу Альянскъа даа Российский союз промышленников и предпринимателей адлы бирлешме (РСПП), Яндекс, Mail.ru Group ве «Россия сегодня» халкъара информацион агентлиги кирди.

Лейханынъ операторы:

Шериклер ве информацион шериклер

«Живой» адлы хайрие буюклерге ярдым фонды 2010 сенеси тесис этильген эди, аджеле тедавийлевде ве реабилитацияда мухтадж олгъан 18 яшындан 60 яшкъадже агъыр хаста адамларгъа ярдым косьтермек ичюн. Фонд 2017 сенесинден берли эм де Русие хастаханелерине ве ичтимаий муэссиселерге ярдым этюв ёнелишинде чалыша. Коронавирус пандемиясы себебинден фонд Русие регионларындаки хастахенелерде чалышкъан экимлерге шахсий къорчалав васталарыны сатын алмакъ ве ёлламакъ боюнджа лейха башланувы акъкъында къарар алды. Апрельнинъ 22 кунюне фонд бутюн Русие боюнджа 26 хастаханеге ярдым косьтерди.

Информацион шериклер:

Шериклер ве информацион шериклер

Россия 24 

«Россия 24» Русиенинъ информацион каналы энъ меракълы вакъиаларнен оператив ишнинъ шубесиз лидери сайыла – джанлы яйынлавлар гъает чокъ, телефизион группалар  вакъиалар къайнагъан ерлерде, догъру ве ишанчлы малюмат алув имкяны.

«Медиалогия» информацион-аналитик системасынынъ малюматына коре, «Россия 24» 2019 сененинъ нетиджелери боюнджа Русие телеканаллары арасында цитата кетирильгенине коре лидер ерлерини ала.

Шериклер ве информацион шериклер

Вести.Ru 

Вести.Ru информацион каналы  - Бутюнрусие девлет телевизион ве радиояйынлав ширкетнинъ баш информацион ресурсыдыр. Сайтта публикуются материалы "Россия 1" ве "Россия 24" телеканалларынынъ малюматы ве дигер муим хаберлер нешир этиле. Эр кунь сайткъа киргенлерге Русиенинъ ве дюньянынъ чешит регионларындан 50-ден зияде  актуаль видеорепортаж тевсие этиле. Махсус болюклерде региональ девлет телерадиоширкетлернинъ видеомальземелери нешир этиле. Сайтта ВГТРК телеканалларынынъ ве радиостанцияларынынъ джанлы эфирини тапмакъ мумкюн.

Шериклер ве информацион шериклер

Радио JAZZ 89.1 FM 

JAZZ 89.1 FM радиосында эписи джаз ёнелишлери, бундан гъайры  ритм-н-блюз, соул ве атта фанк ёнелишлери такъдим этиле.

Биз, джаз — бу мытлакъа муреккеп музыка дегиль, ве тозлу пластинкаларнынъ язылары олмагъаныны косьтермеге истеймиз.

Биз джазны мот этемиз.

Шериклер ве информацион шериклер

АНО "Национальные приоритеты"/Сайт стопкоронавирус.рф 

Стопкоронавирус.рф сайты РФ акимиети тарафындан тесис этильди. О, гражданларгъа янъы тип коронавирус юкъма хасталыгъы даркъалувы акъкъында малюмат бермек ичюн яратылды. Онынъ толдырылувы ве иши ичюн "Национальные приоритеты адлы мухтар тиджарий олмагъан тешкилят месулиетли. Бу тешкилят 2019 сененинъ сонъунда яратылды, онынъ макъсады – миллий лейхаларнынъ имкянлары ве нетиджелери акъкъында гражданларны хабердер этмек ве оларнынъ амельге кечирилювинде гражданлар иштирагини кенишлетмектир.

Шериклер ве информацион шериклер

Радио Sputnik

Радио Sputnik — 2020 сене Русиенинъ энъ чокъ цитата кетирильген радиостанциясы. Бу акъта «Медиалогия» ширкетининъ малюматы шаатлыкъ эте. Sputnik радиосынынъ  сайты  2019 сене язнынъ башында чалыштырылды. Анда радиостанциянынъ джанлы эфирини, эм де эвельден чыкъкъан эписи программаларны (подкастларны)динълемек мумкюн. Сайтта хаберлер, Русиеде ве дюньяда энъ муим янъылыкъларгъа даир аналитик ве муэллиф макъалелери нешир этиле.  Эр кунь Sputnik радиосына Русиенинъ эсас кутьлевий малюмат васталары эсаслана. 

Шериклер ве информацион шериклер

«Вести FM» 

«Вести FM» — Русиеде информацион яйынлавнынъ флагманы! Актуаль хаберлер, парлакъ муэллиф программалары, эксклюзив интервьюлар, джанлы яйынлав ве махсус репортажлар — булар эписи «Вести FM» эфирини джанлы, динамик ве меракълы эте.

 

Шериклер ве информацион шериклер

The City - Москвада вакъыт кечирмек акъкъында

Иришмелер ве премьералар, яхшы ресторанлар, эр кезге белли олмагъан маршрутлар ве, эльбетте, шеэрнинъ сакинлери, тамам олар Москваны бойле, олгъаны киби эте. The City лейхасы - бу сайт ве «Москва 24» телеканалында эр куньлик программа: мегаполисте эр кунь юзь берген вакъиалар боюнджа ишанчлы гид.

The City Москва сакинлерине бош вакъытны насыл кечирмек мумкюн олгъаны акъта тариф этмек истегинен пейда олды. Эм де тек бу акъта дегиль. Эр афта биз вакъиаларнынъ сынъырсыз денизинде эр шейни анълап, сизге энъ эсасы ве ляйыкъ сойлары акъкъында икяе этемиз.  

Шериклер ве информацион шериклер

ТВ Культура 

«Россия-Культура» телеканалы 1997 сенеси ноябрьнинъ 1-нде яратылды ве ВГТРК медиахолдингининъ къысмы сайыла. Онынъ фаалиетининъ макъсады - маарифчилик, сейирджилерни ерли ве дюнья медениетининъ къыйметлерине джельп этмектир. Уникаль фильмлер ве программалар, хаберлер, мунакъаша ве шоулар, санатнынъ эписи жанрлары ве чешитлери – эр кунь 20 сааттан зияде, йылда 7500 саат къадар яйынлав. Каналнынъ аудиториясы  Русиеде ве СНГ мемлекетлеринде 110 миллион адам. «РТР-Планета» адлы рус тилинде халкъара канал  «Россия-Культура» телеканалынынъ энъ яхшы программаларыны чокъусы мемлекетлерге яйынлай. Тvkultura.ru сайты ве онынъ ичтимаий агълары 2,5 миллиондан зияде адамны къаплай.

Шериклер ве информацион шериклер

#МЫВМЕСТЕ – бутюнрусие къаршылыкълы ярдым акциясы, о, тиджарий ширкетлерни, джемаат тешкилятларыны ве коронавирус даркъалувына къаршы куреште фааль гражданларны бирлештирди. Мывместе2020.рф ресмий сайты – бу агрегатор, мында эр бир адам озь ярдымыны тевсие эте биле, волонтёр ола биле, файдалы янъылыкъларны тапа биле. Акция косьтере ки, бизим мемлекетимизде мераметли тешкилятлар ве адамлар чокъ, олар агъыр вазиетлерде четте къалмайлар. Буюк ширкетлер аджеле багълар тешкиль этелер, адлиевий консультациялар кечирелер, узакътан чалышмакъ ве онлайн шекильде тасиль алмакъ ичюн бедава сервислерге ёл темин этелер. Джемиетте шекилленген эйи ишлер планы бугунь конкрет лейхаларда амельге кечириле: бу, эпидемиягъа бакъмадан ачылгъан умумий тырышувлар ве янъы имкянлар.

Артка